Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 3 db

Dabaszinības 3. klasei. Mācību burtnīca

ISBN: 978-9984-11-603-7
6.50 € iesk. PVN
Ieskats burtnīcā

Guntas Ansones un Ilgoņa Vilka redakcijā

Mācību burtnīcā apkopotie uzdevumi ir paredzēti dabaszinību mācību satura apguvei, izmantojot 2022. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto mācību grāmatu “Dabaszīnības 3. klasei” (ISBN 978-9984-11-602-0). Mācību grāmata un burtnīca ir turpinājums 2020. gadā izdotajam komplektizdevumam “Dabaszīnības 1. klasei” un 2021. gadā izdotajam komplektizdevumam “Dabaszīnības 2. klasei”. Tematiskais plānojums un mācību saturs ir veidots atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Izstrādājot jaunajam izglītības standartam atbilstoša mācību satura izklāstu, veidotāji Gunta Ansone, Maira Gribuste, Vilnis Laizāns, Ilgonis Vilks balstījās uz izglītības uzņēmuma “Lielvārds” ilggadējo pieredzi dabaszinību mācību līdzekļu izveidē. Kā pedagoģiskajā praksē pārbaudītu vērtību, kas ir iezīmējusi virzību uz kompetenču pieeju mācību saturā jau iepriekšējā desmitgadē, veidotāji jaunajā redakcijā integrēja mācību saturu no nozīmīgā Ilgoņa Vilka, Regīnas Gribustes un Skaidrītes Vilciņas komplektizdevuma “Dabaszīnības 1.—6. klasei”, kā arī sākumskolas dabaszinību skolotāju grāmatās un darba lapās apkopoto Zinas Jonušaites pieredzi.

Mācību saturs 3. klases mācību burtnīcā ir sakārtots piecos tematos: 

– Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

– Kādi ir neredzamie lauki uz Zemes?

– Kā orientēties apkārtnē?

– No kā ir veidota Zeme?

– Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?

    close