Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Garantijas noteikumi

1. Garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (pavadzīme);

2. Garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

2.1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

2.2. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

2.3. ja bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

2.4. dabiska elementu nolietojuma gadījumos, piem. baterijas;

2.5. ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

3. Lai pieteiktu garantijas gadījumu, lūdzu rakstīt pieteikumu uz info@lielvards.lv, norādot preces iegādes datumu, preces defektu, kā arī pievienojot pavadzīmes kopiju un nogādāt bojāto preci Lielvārdē, Skolas ielā 5.

3.1. Lielvārds speciālisti izvērtēs bojājumus 30 dienu laikā un sniegs atbildi pircējam, vai garantija uz to attiecas vai cik ilgā laikā tiks saremontēta vai apmainīta pret citu preci.