Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Interneta vietnes lielvards.lv lietošanas noteikumi

Lai lietotu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielvārds”, reģistrācijas numurs 47403001219, juridiskā adrese Skolas ielā 5, Lielvārdē, LV-5070, (turpmāk tekstā – Lielvārds) interneta vietni www.lielvards.lv un/vai veiktu tajā pasūtījumus vai pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Lielvārds piedāvāto noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi):

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Lielvārds piedāvā un pārdod preces, kas izvietotas Lielvārds interneta vietnē www.lielvards.lv (turpmāk – Interneta vietne). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta vietnē, starp Lielvārds un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).

2. Reģistrējoties Interneta vietnē un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta vietni saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Lielvārds ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

4. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt Lielvārds izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

5. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu ir jāveic izmantojot interneta vietnē nodrošināto Paysera tiešsaistes norēķinu pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja lietotājam ir tiesības veikt pasūtījumu un apmaksāt to saskaņā ar Lielvārds izsniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Lielvārds bankas kontu.

6. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments. Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Lielvārds bankas kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde

7. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta vietnē un piekritis šiem Noteikumiem, un iepirkumu grozā ievietojies izvēlētās preces, aizpilda piegādei nepieciešamos laukus un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Lielvārds pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

8. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. Lielvārds 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi par preces gatavību piegādei.

9. Preces piegāde tiek veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

10. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

11. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā, pircējam vai tā pilnvarotajai personai, pārliecinoties par tās identitāti un pilnvarojumu saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti) un pilnvaru, un par preces piegādi abpusēji parakstīts preces/preču pavaddokumentu. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, Lielvārds var būt pilnvarojis kurjeru Lielvārds vārdā parakstīt preces/preču pavaddokumentu.

12. Lielvārds vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces Lielvārds birojā vai piegāde ar kurjeru nav veikta, tajā skaitā, ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, vai nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecinātie par pircēja pilnvarotas personas pilnvarojumu.

13. Ja Lielvārds vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

14. Prece tiek piegādāta iepakojumā. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta pie preces piegādes, abu pušu klātbūtnē un puses pārbauda, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

Preces lietošana un kvalitāte

15. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Pēc pircēja pieprasījuma prece tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta (ja nodošana tiek veikta pircējam ierodoties Lielvārdsveikalā – klientu apkalpošanas centrā). Lielvārds kopā ar preci nodod pircējam visu Lielvārds rīcībā esošo preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.

16.Lielvārds garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta vietnē ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. Lielvārds negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

17.Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. Lielvārds saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces pavaddokumentācijā.

Pušu saistības un citi noteikumi

18. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi pirkums@lielvards.lv. Lielvārds e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

19. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta vietnē iegādāto preci atpakaļ pārdevējam Lielvārds. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Lielvārds, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

20. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta vietni, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. Lielvārds ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

21. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta vietnē pircējs var piekrist saņemt Lielvārds komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi un sms uz mobilā telefona numuru, tajā skaitā, par Lielvārds sniegtajiem pakalpojumiem. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta vietnē.

22. Interneta vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

23. Lielvārds saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

24. Apmeklējot Interneta vietni, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrītat šim Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta vietnes funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Lielvārds ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta vietnes lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta vietnes lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

25. Lielvārds Interneta vietnes kontaktinformācija: tālr. Nr. 67801787 e-pasta adrese – info@lielvards.lv

Atteikuma tiesību izmantošana pirkumiem, kas izdarīti Lielvārds Interneta vietnē

1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci), zemāk norādītās izmaksas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.

2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 • pasūtījums veikts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesībuzaudēšanu,
 • preces tiek izgatavotas pēc pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas,
 • citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē Lielvārds pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Lielvārds pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

4. Lielvārds nodrošina pircējam iespēju atteikuma iesniegt elektroniskā veidā, , izmantojot elektronisko pastu. Lielvārds, izmantojot elektronisko pastu nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma saņemšanu.

5. Atteikuma pieteikuma nosūtīšana termiņā izbeidz pasūtījumu un atbrīvo pircēju no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā noslēgtā pasūtījuma.

6. Pircējs nosūta preci atpakaļ Lielvārds vai nodod to Lielvārds vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

7. Lielvārds bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Lielvārds minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
Ja pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Lielvārds piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Lielvārds nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

8. Lielvārds ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Lielvārds saņēmis preci vai pircējs iesniedzis Lielvārds apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

9. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

10. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā. Ja pircējs atgriež šādu preci, Lielvārds ir tiesības to nepieņemt.

Lietošanas noteikumi

1. Šis līgums par digitālā satura platformas “Lielvārds.lv” (turpmāk – Portāls) un lietojumprogrammas (turpmāk – Lietojumprogramma) izmantošanu (turpmāk – Līgums) tiek noslēgts starp Jums (turpmāk – Lietotājs) un SIA “Lielvārds”, reģistrācijas numurs 47403001219 (turpmāk – Lielvārds). Lietojot Portālu un Lietojumprogrammu, Lietotājs piekrīt un apņemas visā Portāla un Lietojumprogrammas lietošanas laikā ievērot Līguma noteikumus. Ja Lietotājs Līguma noteikumiem nepiekrīt, tad Lietotājs nevar izmantot Portālu un Lietojumprogrammu.

2. Lielvārds ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, grozīt un papildināt Līgumu. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Lietotājam lietojot Portālu un Lietojumprogrammu, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies ar Līguma noteikumu izmaiņām, grozījumiem un papildinājumiem un tos akceptējis. Ja Lietotājs iebilst Līgumā veiktajām izmaiņām, Lietotājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu, brīdinot par to 30 dienas iepriekš. Tādā gadījumā Lietotājam tiks atlīdzinātas iemaksas, kas veiktas par Pakalpojumiem, kas Lietotājam faktiski nav sniegti.

3. Portāls ir pieejams interneta vietnē www.lielvards.lv un Lietojumprogrammā (mobilā aplikācija viedtālruņos, planšetdatoros u. c. ierīcēs). Lietojumprogramma ir elektroniska lasīšanas lietojumprogramma, kas ļauj iegādāties, lejupielādēt, meklēt un lasīt grāmatas un citus materiālus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. Pakalpojums ir programmatūras nodrošināšana, atbalsts un digitālais saturs, ko Lielvārds nodrošina Portālā un Lietojumprogrammā (turpmāk – Pakalpojums).

4. Lietotāja reģistrācija Portālā un Lietojumprogrammā ir bez maksas.

5. Portāls un Lietojumprogramma ir paredzēti ikvienai personai, un tie satur mācību materiālus mācību vielas apguvei no pirmsskolas līdz vidusskolas līmenim – digitālās mācību grāmatas, interaktīvos un metodiskos materiālus, video, audio un citu digitālo saturu (turpmāk – saturs un/vai digitālais saturs).

6. Portāla un Lietojumprogrammas saturu nosaka Lielvārds.

7. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu, Lietojumprogrammu un to digitālo saturu pieder tikai un vienīgi Lielvārds. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie tiesību aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Lielvārds un trešajām personām.

8. Lietotājam nav tiesību kopēt, pārdot, izīrēt, iznomāt, izplatīt, pārraidīt, publiskot, retranslēt, nodot apakšlicencē vai kā citādi nodot tiesības uz digitālo saturu vai jebkuru tā daļu trešajai personai, un Lietotājs nedrīkst noņemt nevienu digitālā satura paziņojumu vai marķējumu par īpašumtiesībām. Lietotājs nedrīkst ne personīgi, ne ar jebkuras citas personas palīdzību apiet, pārveidot, anulēt vai neievērot drošības funkcijas, kas aizsargā digitālo saturu.

9. Lietotājs nedrīkst izmantot Lietojumprogrammu un Pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem.

10. Lietotājs, reģistrējoties Portālā un izmatojot Pakalpojumus, apņemas sniegt tikai patiesu informāciju, izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, kā arī saziņā ar Lielvārds un citiem Portāla lietotājiem izturēties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.

11. Lietotājs ir atbildīgs par Portāla, Lietojumprogrammas un Pakalpojumu izmantošanu, un tie tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir, bez jebkādām garantijām, un Lielvārds neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties vai radušies Lietotājam saistībā ar Portāla, Lietojumprogrammas un Pakalpojumu izmantošanu.

12. Lielvārds ir tiesības jebkurā laikā pilnīgi vai daļēji mainīt, uz laiku pārtraukt vai neturpināt Pakalpojumu sniegšanu vai Portāla vai Lietojumprogrammas pieejamību, un, izmantojot šīs tiesības, Lielvārds neuzņemas pret Lietotāju nekādas saistības.

13. Ja Lietotājs neievēro Līguma noteikumus, Lietotājam tiek pārtraukta pakalpojuma sniegšana, un Lielvārds ir tiesības nekavējoties bez brīdinājuma pārtraukt Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam un/vai digitālajam saturam un neatmaksāt nevienu Lietotāja samaksāto summu.

14. Lai izmantotu Portālu, Lietojumprogrammu un Pakalpojumu, Lietotājam ir jāreģistrējas Portālā vai Lietojumprogrammā saskaņā ar noteikto reģistrēšanās kārtību, kas norādīta Portālā un Lietojumprogrammā.

15. Lietotājam ir jānorāda patiesi dati par sevi – vārds. Lielvārds ir tiesības bez brīdinājuma dzēst Lietotāju datus un Profilus bez paskaidrojumiem, ja netiek ievēroti šī Līguma noteikumi vai tiek veiktas prettiesiskas darbības.

16. Lietotājs Portālā var reģistrēties patstāvīgi, ar izglītības iestādes starpniecību vai reģistrējoties ar skolvadības sistēmas (E-klase, MyKoob) vai sociālo tīklu starpniecību (piem., draugiem.lv, Facebook u. c.), ja to nodrošina Lielvārds.

17. Katram Lietotājam ir pienākums nodrošināt savu piekļuves rekvizītu konfidencialitāti un tos neizpaust citām personām. Ja Portālā un Lietojumprogrammā tiek veiktas darbības ar Lietotāja piekļuves rekvizītiem un tiek pirkti Pakalpojumi ar konkrētiem Lietotāja piekļuves rekvizītiem, tad ir uzskatāms, ka darbības ir veicis pats Lietotājs.

18. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas norāda Portālā vai Lietojumprogrammā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas norādīšanas un publicēšanas rezultātā.

19. Līdzējiem Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Lielvārds nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t. sk. internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

20. Lietotājs var saņemt Pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis šī Līguma noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu (ja tāda ir noteikta) par Pakalpojumu. Pakalpojuma cena tiek norādīta pie katra Pakalpojuma apraksta, kurš pieejams Portālā. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli.

21. Lietotājam ir jāveic apmaksa par Pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā un Lietojumprogrammā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Pakalpojums tiek nodrošināts nekavējoties pēc tā apmaksas.

22. Lietotājam, kas piesaka Pakalpojumu ar mērķi, kas nav attiecināms ne uz tā komerciālo, ne arī patstāvīgo profesionālo darbību, ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no Pakalpojuma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma, informējot Lielvārds par atteikuma tiesību izmantošanu un veicot apmaksu par Pakalpojumiem, kas izmantoti līdz atteikuma brīdim.

23. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jāinformē Lielvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārds”
Ogres nov., Lielvārde, Skolas iela 5, LV-5070
E-pasta adrese: info@lielvards.lv
Tel. Nr: +371 67801787

(piem., pa pastu nosūtītā vēstulē vai ar e-pasta starpniecību) par Lietotāja lēmumu atteikties no šī Līguma noteikumiem. Šim nolūkam Lietotājs var izmantot zemāk pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

24. Ja Lietotājs atsakās no šī Līguma noteikumiem, Lielvārds Lietotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts Lietotāja paziņojums par atteikšanos no šī Līguma, proporcionāli neizpildīto Pakalpojumu apjomam atlīdzina visus no Lietotāja saņemtos maksājumus. Naudas atmaksai Lielvārds izmanto to pašu maksāšanas veidu, kādu Lietotājs izmantojis sākotnējā darījuma laikā, ja vien ar Lietotāju nav panākta cita vienošanās. Par šo naudas atmaksu Lietotājam netiek aprēķināta komisijas maksa.

25. Portālā un Lietojumprogrammā ievadītie Personu dati (tas ir, jebkura informācija, kas attiecas uz Lietotāju (turpmāk – Personas dati) tiek aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

26. Reģistrējoties Portālā vai Lietojumprogrammā, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Portāla Privātuma politiku, tajā skaitā arī ar tajā minētajiem Personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un mērķiem.

27. Lietotājs jebkurā brīdī var dzēst savu Profilu no portāla, sava Profila pārvaldē spiežot uz pogas “Dzēst profilu”. Tādā gadījumā Lietotāja Profils un tajā saglabātie Personas dati tiks dzēsti no sistēmas. Atsevišķi Personas dati pēc Lietotāja Profila dzēšanas var tikt uzglabāti ilgāk, ja tā noteikts spēkā esošajos tiesību aktos, vai, lai aizsargātu Lielvārds intereses vai izpildītu tiesībsargājošo iestāžu prasījumu.

28. Lielvārds var izbeigt šo Līgumu un dzēst Lietotāja Portālā izveidoto Profilu, nenorādot iemeslu, jebkurā laikā, brīdinot par to 30 dienas iepriekš.

29. Lielvārds var nekavējoties izbeigt šo Līgumu, ja Lietotājs:

 • lietojot Pakalpojumu, rada spēkā esošo tiesību normu vai trešo personu tiesību pārkāpumu;
 • lieto Pakalpojumu krāpnieciskos nolūkos;
 • pārkāpj šī Līguma noteikumus;
 • vairāk nekā 30 dienas kavē maksas Pakalpojuma apmaksas termiņu.

30. Līdz ar Līguma noteikumu izbeigšanu Portāls un Pakalpojumi Lietotājam vairs nav pieejami. Lietotājam ir pienākums segt visus maksājumus un izdevumus, kuri radušies līdz izbeigšanas brīdim, tajā skaitā izmaksas, kuras pēc izbeigšanas vēl radīsies saistībā ar Lielvārds veiktajām darbībām, par kurām ir atbildīgs Lietotājs, kā arī līdz ar Līguma noteikumu izbeigšanu beidzas visas ar Līguma noteikumiem saistītās Lietotāja tiesības.

31. No šī Līguma izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

32. Visi strīdi starp Lielvārds un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja līdzēji nevar vienoties, strīdu izšķirs Latvijas Republikas tiesā. Ja Lietotājs ir patērētājs, tad strīdus var izskatīt Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

33. Kontaktinformācija – SIA Lielvārds, adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070, e-pasta adrese: info@lielvards.lv, tālr. Nr.: +371 67801787.

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Lielvārds, reģ. Nr. 47403001219, juridiskā adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 (turpmāk – Lielvārds), e-pasts: info@lielvards.lv, tālr. Nr. +371 67801787).

Saziņai ar personas datu aizsardzības speciālistu lūdzam izmantot e-pastu: dati@lielvards.lv

Lielvārds ir izstrādājis šo privātuma politiku, lai informētu Jūs (tajā skaitā kā Lietotāju) par Jūsu Personas datu apstrādi, kas saistīta ar Portāla apmeklēšanu un lietošanu, un Jūsu tiesībām attiecībā uz to (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikā lietotie termini ir paskaidroti Portāla Lietošanas noteikumos un licences līgumā (turpmāk – Līgums), ja vien Privātuma politikā nav norādīts citādi.

Lielvārds nodrošina, ka Jūsu Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, Portāla Līguma noteikumiem un Lielvārds darbībai piemērojamajiem tiesību aktiem.

Lielvārds ir izstrādājis Privātuma politiku kā atsevišķs Personas datu apstrādes pārzinis. Citos gadījumos, kad Lielvārds apstrādā datus kā Personas datu apstrādātājs cita Personas datu apstrādes pārziņa uzdevumā, Jums ir nepieciešams iepazīties ar attiecīgā pārziņa privātuma politiku vai citu dokumentu par Jūsu Personas datu apstrādi.

Kad izlemjat iegādāties kādu no Lielvārds piedāvātajiem maksas pakalpojumiem Portālā, izmantojot kredīta, debeta vai automātisko maksājumu pakalpojumus, Jūsu Personas datus pēc nepieciešamības apstrādās maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs un/vai Jūsu izvēlētā kredītiestāde, vai cits Jūsu izvēlēts maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar savu privātuma politiku.

1. Kādus Personas datus Lielvārds apstrādā?

Lielvārds apstrādā tikai tādus Personas datus, kas ir saistīti ar Jūsu darbībām Portālā, tajā skaitā Lielvārds sniegto Pakalpojumu saņemšanu, proti:

 • Personas dati, kas saistīti ar Jūsu reģistrāciju Portālā, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, Jūsu statuss (piemēram, skolotājs, skolēns, vecāks vai cits);
 • Personas dati, kas saistīti ar rēķinu sagatavošanu un maksājumu veikšanu par portālā “Lielvārds” piedāvātājiem maksas pakalpojumiem (piemēram, abonementu);
 • Personas dati, kas saistīti ar atbalsta un informācijas saņemšanu no Lielvārds, izmantojot tiešos saziņas rīkus (čats, e-pasts vai telefons) vai, aizpildot pieteikuma formu, kas piedāvāta Portālā.

Personas dati, ko apstrādā Lielvārds, tiek iegūti šādos veidos:

 • tieši no Jums, kad izmantojat Portālu;
 • no autentifikācijas rīkiem (E-klase, MyKoob, Facebook vai Draugiem.lv), kad pieslēdzaties Portālam;
 • no maksājuma iestādēm, kad veicat apmaksu.

2. Kur un kā Lielvārds izmanto Personas datus?

Šajā Privātuma politikas nodaļā ir aprakstīti Jūsu Personas datu apstrādes mērķi un sniegta cita ar to apstrādi saistītā informācija.

2.1. Sīkdatņu izmantošana

Lielvārds izmanto sīkdatnes Portālā, ar kuru palīdzību tiek apstrādāti tehniskie dati, tai skaitā Lietotāja izmantotā interneta tīkla servera adrese, domēna vārds, izmantotā pārlūkprogramma, IP adrese, izvēlētie uzstādījumi, veiktās darbības, pakalpojumu sniegšanas un Portāla uzturēšanas, kā arī statistikas apkopošanas nolūkos.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā Jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai citā iekārtā, ar kuras starpniecību Jūs piekļūstat Portālam un lietojat to. Sīkdatne tieši nesatur personīgu informāciju par Jums, un to nevar izmantot, lai tieši identificētu atsevišķus Lietotājus, tomēr tā var sniegt informāciju par Jūsu paradumiem un preferencēm. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.2. Reģistrēšanās un piekļuve Portālam un Personas datu izmantošana Lielvārds pakalpojumu sniegšanai

Lai Lielvārds varētu Jums sniegt Pakalpojumus Portālā Jums ir nepieciešams izveidot Lietotāja profilu (turpmāk – Profils). Profilu var izveidot:

 • Jums reģistrējoties Portālā. Ja Jūs neesat sasniedzis 13 gadu vecumu, reģistrāciju Portālā drīkst veikt tikai ar vecāka vai likumīgā aizbildņa atļauju.
 • Reģistrācija ar skolvadības pasi (E-klase, Mykoob). Reģistrējoties ar skolvadības pasi, Jūs savienojat savas skolvadības sistēmas profilu ar Portāla Profilu.
 • Reģistrācija ar sociālo tīklu kontiem (Facebook, Draugiem.lv u. c.). Reģistrējoties ar sociālā tīkla pasi, Jūs savienojat savu sociālā tīkla profilu ar Portāla Profilu.

Ar Profila izveidošanas brīdi starp Jums kā Lietotāju un Lielvārds tiek noslēgts Līgums par Portāla lietošanu. Kā arī, lai Lielvārds varētu Jums nodrošināt atbalstu, Lielvārds apstrādās tos Personas datus, kas ir saistīti ar Jūsu izvēlēto Pakalpojumu.

Ja Jūsu pieeja Portālam tiek nodrošināta ar skolvadības pasi vai sociālo tīklu kontu palīdzību, tad atsevišķus Personas datus, piemēram, vārds, uzvārds, skola, loma, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimums, Lielvārds iegūst no konkrētās skolvadības sistēmas vai sociālo tīklu konta. Citus reģistrācijai nepieciešamos datus Lietotājs pēc izvēles ievada pats. Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā Lietotāja skolvadības pases vai sociālo tīklu konta lietotājvārdu un paroli. Katrā gadījumā Lietotājam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt, kādus datus no trešās puses Lietotājs nodos. Datu apjoms ir atkarīgs no trešās puses privātuma iestatījumiem un var mainīties.

Personas datu apstrāde balstās uz Lietotāja un Lielvārds starpā noslēgto Līgumu par Portāla lietošanu, izpildi un abu pušu interešu un tiesību aizsardzības ievērošanu strīdus gadījumā, kā arī, lai nodrošinātu ar tiesību aktiem, tajā skaitā likumu “Par grāmatvedību”, uzlikto pienākumu izpildi. Tās informācijas, kuras sniegšana nav obligāta, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ko Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt, tai skaitā dzēšot šādu informāciju no Profila.

Ja Jūs nesniedzat savus Personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Portāla lietošanai vai saskaņā ar tiesību aktiem, tas var ierobežot Jūsu iespējas izmantot konkrētus Lielvārds sniegtos Pakalpojumus.

2.3. Personas datu izmantošana statistikas apkopošanas nolūkos

Lielvārds apkopo dažāda veida informāciju par Lietotājiem, lai veidotu statistiku par Lielvārds Pakalpojuma lietošanu, atsevišķu klašu vai klašu grupu sasniegumiem, kā arī, lai sagatavotu atskaites mācību iestādēm.

Šie statistikas dati tiek izmantoti (tai skaitā nosūtīti izglītības iestādēm) apkopotā un anonimizētā veidā.

3. Kāds ir Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Lielvārds apstrādā Jūsu personas datus iepriekš aprakstītajos nolūkos. Lielvārds veiktā Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz konkrētu tiesisko pamatu.

Lielvārds veiktajai Personas datu apstrādei ir šāds tiesiskais pamats:

 • lai veiktu nepieciešamās darbības pirms Līguma noslēgšanas ar Jums un izpildītu Līgumā noteikto saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) punktu;
 • lai veicinātu Lielvārds intereses, piemēram, pārvaldītu savstarpējās attiecības ar Jums un uzlabotu Jūsu pieredzi, izmantojot Lielvārds Pakalpojumus, tostarp Lielvārds Portālā, pārvaldītu Lielvārds komercdarbību, kā arī nodrošinātu Jums piekļuvi Portālam un nodrošinātu saziņu ar Jums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) punktu;
 • lai ievērotu tiesību aktu un tiesiska procesa prasības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) punktu;
 • lai ar Jūsu piekrišanu, piemēram, iegūtu papildu informāciju par Jums, kuru esat izvēlējies sniegt Lielvārds saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a) punktu. Ja esat devuši savu piekrišanu, Jūs to varat jebkurā brīdī atsaukt, sazinoties ar Lielvārds, izmantojot kontaktinformāciju, kura minēta Privātuma politikas 7. punktā.

4. Kādus datus Lielvārds var nodot trešajām personām?

Jebkura informācija, ko Lielvārds saņem no Lietotāja, nav pieejama trešajām personām, ja šādai Personu datu izpaušanai nav tiesiska pamata.

Lielvārds var nodot Jūsu Personas datus trešajām personām, kas nodrošina, piemēram, IT, grāmatvedības, juridiskos, maksājumu vai citus pakalpojumus. Lielvārds atsevišķos gadījumos var būt pienākums izpaust Lietotāja Personas datus valsts/ pašvaldību iestādēm saskaņā ar pamatotu pieprasījumu vai pēc Lielvārds ieskatiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

Jūsu personas datus Lielvārds var nodot arī citām personām saistībā ar korporatīvajiem darījumiem, piemēram, uzņēmumu apvienošanās, nodošanas, iegādes vai pārdošanas ietvaros, bankrota gadījumā vai līdzīgos apstākļos.

Lielvārds garantē, ka Lietotāja Personas datu apstrādātāji, ko Lielvārds piesaista pakalpojumu sniegšanā, ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Lielvārds noteiktajiem drošības standartiem.

5. Cik ilgi Lielvārds glabā Personas datus?

Visa ar Jums saistītā informācija tiek saglabāta kā pierādījums par Jūsu identitāti, Portāla lietošanu, Lielvārds Pakalpojumu sniegšanu un tiek glabāta līdz brīdim, kad Personas dati vairs nav nepieciešami Lielvārds Pakalpojumu sniegšanai, vai ilgāk, ja tā noteikts kādā no saistošajiem līgumiem, kas noslēgts starp Lielvārds un Jums, spēkā esošajos tiesību aktos vai statistikas vajadzībām, vai ir iestājies uz Lielvārds darbību piemērojamajos tiesību aktos noteiktais Personas datu glabāšanas termiņš.

Lielvārds glabā Lietotāja Personas datus vismaz 3 (trīs) gadus no Lielvārds Pakalpojuma izpildes vai izbeigšanas brīža ar mērķi saglabāt pierādījumus par Portāla lietošanu. Atsevišķus Personas datus vai informāciju Lielvārds var glabāt ilgāk, lai izpildītu citus uz Lielvārds attiecināmus valsts/ pašvaldību noteiktos tiesiskos pienākumus vai īstenotu Lielvārds tiesības.

Grāmatvedības vajadzībām Lielvārds uzglabā Lietotāja Personas datus, kas saistīti ar Lielvārds sniegtajiem pakalpojumiem, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc Lielvārds Pakalpojuma sniegšanas dienas.

Lielvārds informāciju par Lietotāja sniegto piekrišanu Personas datu apstrādei var glabāt kā pierādījumu vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža.

6. Kur un kā tiek glabāti mani Personas dati?

Lielvārds Personas datus glabā Eiropas Ekonomiskajā zonā, nodrošinot Lielvārds standartiem atbilstošu drošības līmeni. Visa informācija, ko Lielvārds saņem no Lietotāja, tiek droši uzglabāta Lielvārds kontrolētos serveros. Šī informācija ir šifrēta un aizsargāta ar tehniskiem līdzekļiem, tādējādi paaugstinot datu drošību. Ja izņēmumu gadījumos būs nepieciešams datus nodot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, Lielvārds nodrošinās Vispārīgā Datu aizsardzības regulā noteiktos aizsardzības pasākumus.

Lielvārds nodrošina, ka piekļuve Lietotāja Personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kas ir tieši saistītas ar Lielvārds Pakalpojumu sniegšanu, un tādā apmērā, kas nepieciešams minētajai personai tās pienākumu izpildei. Tas nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī veicot to Lielvārds darbinieku, kuri īsteno attiecīgos drošības pasākumus, pienācīgu apmācību un izglītošanu. Tomēr, lai gan Lielvārds ir veicis atbildīgus soļus Jūsu Personas datu aizsardzības nodrošināšanai, neviena tīmekļa vietne, interneta pārraide, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

7. Kādas ir manas tiesības?

Lielvārds ievēro Jūsu tiesības piekļūt, pārvaldīt, labot, kontrolēt un dzēst Personas datus, ko Lielvārds par Jums apstrādā. Lielvārds nodrošina Jums iespēju atsevišķus Personas datus labot, izmantojot Portālu. Šādā veidā Jūs varat labot un dzēst to informāciju, kas atrodas Jūsu Profilā. Ja Jūs nevēlaties veikt labojumus Profilā pašrocīgi vai vēlaties labot, dzēst vai izmantot citas savas tiesības attiecībā uz Personas datiem, kas nav saistīti ar Profilu, Jūs varat iesniegt Lielvārds pieprasījumu šajā punktā aprakstītajā kārtībā.

Kad Lielvārds saņem Lietotāja pieprasījumu par kādu no zemāk minēto tiesību izmantošanu, tas tiek izskatīts un atbilde sniegta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Jūs varat izmantot kādas no Jūsu zemāk minētajām tiesībām, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz mūsu e-pasta adresi;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz biroja adresi.

Lielvārds patur tiesības pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai pārbaudītu personas identitāti.

Lietotājam ir šādas tiesības:

7.1. Tiesības saņemt informāciju

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Lielvārds apstrādā vai neapstrādā Lietotāja Personas datus, un, ja Lielvārds tos apstrādā, pieprasīt iegūt Lielvārds rīcībā esošo Lietotāja Personas datu kopiju, kā arī informāciju par to, kā dati tiek apstrādāti.

7.2. Tiesības labot Personas datus

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Lielvārds labo Lietotāja neprecīzos vai nepareizos Personas datus. Lielvārds dod Lietotājam iespēju labot savus Personas datus Lietotāja Profilā, tomēr ne visus Personas datus var labot, izmantojot šo veidu. Lielvārds ir tiesības pārbaudīt, vai labotie Personas dati ir patiesi un precīzi.

7.3. Tiesības dzēst Personas datus

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Lielvārds dzēš Lietotāja Personas datus, tomēr Lielvārds patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai izmantotu Personas datus statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

7.4. Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Lielvārds ierobežo apstrādi, ja tam ir tiesisks pamats. Lietotāja Personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Lielvārds apstrādā Lietotāja Personas datus tikai pēc Lietotāja piekrišanas saņemšanas vai lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Lielvārds interešu dēļ. Tas neattiecas uz Personas datu glabāšanu.

7.5. Tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs iebilst pret Personas datu apstrādi saistībā ar apstrādi, kas balstās uz Lielvārds leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā konkrēto situāciju un svarīgus iemeslus, Lietotājs vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētās konkrētās situācijas vai svarīga iemesla dēļ.

Šīs tiesības nozīmē to, ka Jūs varat pieprasīt, lai Lielvārds pārtrauc Jūsu personas datu apstrādi gadījumos, kad tā balstās uz Lielvārds leģitīmo interesi un, Jūsuprāt, ir svarīgi iemesli vai radusies īpaša situācija, kādēļ tieši Jūsu Personas datu apstrāde būtu pārtraucama.

7.6. Tiesības pārsūtīt Personas datus

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Lielvārds pieņem un nosūta Lietotāja Personas datus Lietotājam vai citam datu pārzinim. Lietotājs var realizēt šīs tiesības, ciktāl Lietotājs ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumiskajām attiecībām, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus. Šīs tiesības attiecas arī uz, piemēram, aktivitāšu vēstures un mājaslapas lietošanas vēstures datiem. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko Lielvārds rada, piemēram, Lietotāja Profiliem, kas veidoti, analizējot datus.

7.7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Lietotājam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā – iesniedzot pieprasījumu Lielvārds iepriekš aprakstītajā kārtībā. Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Lietotājs atsauc savu piekrišanu, likumību.

7.8. Tiesības vērsties uzraudzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi Jūs varat vērsties pie Lielvārds, lai atjauninātu savas izvēles, labotu savus datus, saņemtu skaidrojumu par Jūsu personas datu apstrādi vai rastu risinājumu Jūsu jautājumam.

Par Lielvārds veiktajām Personas datu apstrādes darbībām Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Vairāk informācijas par sūdzības iesniegšanas iespējām Datu valsts inspekcijā var atrast šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/pakalpojumi/sudziba-par-personas-datu-apstradi.

Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Lielvārds un saņemt papildu informāciju par Lielvārds veiktajām Personas datu apstrādes darbībām.

Ar Lielvārds var sazināties, izmantojot kādu no šiem veidiem:

 • iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Lielvārds birojā;
 • iesniedzot iesniegumu, nosūtot to pa pastu;
 • iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot to uz Lielvārds e-pastu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, Lielvārds izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju. Atkarībā no situācijas Lielvārds saglabā iespēju lūgt Jūs sevi papildus identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un neizpaušanu nesaistītām trešajām personām.

8. Kādas ir Lielvārds tiesības attiecībā uz Privātuma politiku?

Lielvārds ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Portālā.

I Vispārīgie noteikumi

1. SIA “Lielvārds”, reģistrācijas numurs: 47403001219, juridiskā adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, LV-5070, elektroniskā pasta adrese: info@lielvards.lv (turpmāk – Sabiedrība) apņemas nodrošināt tīmekļa vietnes www.lielvards.lv (turpmāk – vietne) un tās lietotāju personiskās informācijas drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot Sabiedrības vietni un iepazīstoties ar tās saturu.

2. Šī sīkdatņu politika ir sagatavota ar nolūku, lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji iegūtu papildu informāciju par vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to, kā Sabiedrība tās izmanto.

II Informācija par sīkdatnēm

3. Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas Jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), kā arī tiek saglabātas Jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

III Sīkdatņu veidošanas nolūks un tiesiskais pamats

4. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs varētu ērtāk izmantot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes maksājumu veikšanai, lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni, un lai mēs varētu uzlabot apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus. Sīkdatnes tiek izmantotas arī ar nolūku sniegt Jums pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

5. Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas.

IV Sīkdatņu veidi un to lietojums

6. Mēs izmantojam trīs sīkdatņu kategorijas, taču prasām lietotāju piekrišanu tikai divām no tām. Jūs varat piekrist abām sīkdatņu kategorijām vai tikai kādai no tām. Piekrītot kādai sīkdatņu kategorijai, Jūs sniedzat piekrišanu visām šajā kategorijā ietilpstošajām sīkdatnēm (skatiet detalizētu sīkdatņu sarakstu zemāk). Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savas izvēles un atteikties no sīkdatnēm.

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas, un tās Jums ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz Jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Analītiskās sīkdatnes ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu un avotus, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot savas tīmekļa vietnes darbību. Tās mums palīdz saprast, kuras lapas ir visiecienītākās un kuras tiek izmantotas visretāk, kā arī to, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu vietnē. Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, Jūsu apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā, bet vienlaikus neierobežos Jūsu darbības mūsu tīmekļa vietnē.

Mārketinga sīkdatnes jeb Mērķauditorijas atlases sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu Jums vēlamo saturu šajā tīmekļa vietnē un sniegtu Jums vispiemērotāko informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu mūsu satura pielāgošanu un paplašinātu Jūsu darbību mūsu vietnē. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas mūsu reklāmas kampaņu vajadzībām trešo pušu tīmekļa vietnēs. Ja jūs piekrītat šo sīkdatņu izmantošanai, mēs varam saņemt arī informāciju par mūsu uzticamo partneru tīmekļa vietnēm, kurās Jūs esat reaģējuši uz mūsu reklāmām. Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, Jums tiks piedāvātas vispārīgas un nepersonalizētas reklāmas.

V Vietnē lietoto sīkdatņu saraksts

Nepieciešamās sīkdatnes

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes apraksts un mērķis Sīkdatnes darbības termiņš
_best_session_ever Nodrošina lietotāja autentifikāciju Portāla platformā 24 stundas
Local storage Nodrošina lietotāja uzstādījumus Beztermiņa
vimeo Nodrošina platformā ievietoto video funkcionalitāti Beztermiņa
chatlio Nodrošina palīdzības rīka (Chatlio) funkcionalitāti – sīkāka informācija pieejama šeit 24 stundas

Analītiskās sīkdatnes

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes apraksts un mērķis Sīkdatnes darbības termiņš
_ga Nodrošina lietotāju apmeklējuma statistiku 2 gadi

VI Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei

7. Apmeklējot šo vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Turpināt”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē, un Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām.

8. Attiecībā uz nepieciešamajām sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek prasīta, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu vietnes satura attēlošanu, lai Jūs varētu pierakstīties tīmekļa vietnē un saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes lietošanas pieredzi.

VII Sīkdatņu noraidīšana

9. Ja vēlaties, lai Jūsu ierīcē netiktu izmantotas sīkdatnes, Jūs varat tās noraidīt. Ņemiet vērā, ka šādas izmaiņas/izvēle var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti, un tā dēļ Jums var nebūt iespējas iegūt personalizētus piedāvājumus vai reklāmas.

VIII Piekrišanas atsaukšana

10. Jebkurā brīdī varat mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Jūs varat atteikties no visām sīkdatnēm, izņemot no nepieciešamajām.

IX Politikas izmaiņas

12. Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar Sabiedrības privātuma politiku, kas atrodama Sabiedrības tīmekļa vietnē, vai sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu: dati@lielvards.lv.

13. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas vietnē.

Darba pretendentu dati

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA “LIELVĀRDS”, reģistrācijas numurs: 47403001219, juridiskā adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, LV-5070.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67801787 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@lielvards.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: dati@lielvards.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrādi.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kas vēlas pretendēt uz mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati), iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš definētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam CV (profesionālās dzīves gājuma apraksts) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem, sazināmies ar pretendentiem un pretendentu norādītajiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes, ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī, lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās.

Šim nolūkam un iepriekš norādītajiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), pretendenta izglītība un iepriekšējā darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes, un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīgā amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6. panta pirmās daļas a) punkts) – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākajiem konkursiem;
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
 • juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) punkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) punkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.

b) Darba līguma noslēgšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veiksim Jūsu identifikāciju, pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, noformēsim darba līgumu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, norēķinu konta numurs; nepieciešamības gadījumā arī veselības dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);
 • juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) punkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošana par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem., Valsts Ieņēmumu Dienestam);
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta otrās daļas b) punkts) – attiecībā īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

c) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: video ierakstos esošos datus, piekļuves kontroles sistēmās fiksētos datus par telpu apmeklējumu u. c.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

 • mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla nodaļas darbinieki;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesu;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tā nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) esošām valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Piemēram, Jūsu uz konkrētu amata vakanci iesniegtos CV un tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz konkursa noslēgumam, kā arī vismaz 6 mēnešus pēc tā, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot tos konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti pēc nepieciešamības var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošajiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošajiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu un nosūtot to mums pa pastu;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu un nosūtot to uz mūsu e-pastu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju. Atkarībā no konkrētās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgajai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir Jūsu dotā piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un turpmāk mēs Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgajam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr domājat, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistīto informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt mēs Jūsu informāciju ievācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt Jūsu dalību vakantā amata konkursā un darba attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • no Jums paša, ja iesniedzat mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu;
 • no pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju saņemšanai par viņu;
 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • no Jums, ja Jūs iesniedzat mums kādus iesniegumus, rakstāt e-pastus, zvanāt mums;
 • no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu;
 • attiecīgos gadījumos – no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.


1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)