Interneta vietnes lielvards.lv lietošanas noteikumi

Lai lietotu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielvārds”, reģistrācijas numurs 47403001219, juridiskā adrese Skolas ielā 5, Lielvārdē, LV-5070, (turpmāk tekstā – Lielvārds) interneta vietni www.lielvards.lv un/vai veiktu tajā pasūtījumus vai pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Lielvārds piedāvāto noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi):

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Lielvārds piedāvā un pārdod preces, kas izvietotas Lielvārds interneta vietnē www.lielvards.lv (turpmāk – Interneta vietne). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta vietnē, starp Lielvārds un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).

2. Reģistrējoties Interneta vietnē un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta vietni saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Lielvārds ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

4. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt Lielvārds izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

5. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu ir jāveic izmantojot interneta vietnē nodrošināto Paysera tiešsaistes norēķinu pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja lietotājam ir tiesības veikt pasūtījumu un apmaksāt to saskaņā ar Lielvārds izsniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Lielvārds bankas kontu.

6. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments. Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Lielvārds bankas kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde

7. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta vietnē un piekritis šiem Noteikumiem, un iepirkumu grozā ievietojies izvēlētās preces, aizpilda piegādei nepieciešamos laukus un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Lielvārds pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

8. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. Lielvārds 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi par preces gatavību piegādei.

9. Preces piegāde tiek veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

10. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

11. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā, pircējam vai tā pilnvarotajai personai, pārliecinoties par tās identitāti un pilnvarojumu saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti) un pilnvaru, un par preces piegādi abpusēji parakstīts preces/preču pavaddokumentu. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, Lielvārds var būt pilnvarojis kurjeru Lielvārds vārdā parakstīt preces/preču pavaddokumentu.

12. Lielvārds vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces Lielvārds birojā vai piegāde ar kurjeru nav veikta, tajā skaitā, ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, vai nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecinātie par pircēja pilnvarotas personas pilnvarojumu.

13. Ja Lielvārds vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

14. Prece tiek piegādāta iepakojumā. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta pie preces piegādes, abu pušu klātbūtnē un puses pārbauda, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

Preces lietošana un kvalitāte

15. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Pēc pircēja pieprasījuma prece tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta (ja nodošana tiek veikta pircējam ierodoties Lielvārdsveikalā – klientu apkalpošanas centrā). Lielvārds kopā ar preci nodod pircējam visu Lielvārds rīcībā esošo preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.

16.Lielvārds garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta vietnē ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. Lielvārds negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

17.Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. Lielvārds saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces pavaddokumentācijā.

Pušu saistības un citi noteikumi

18. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi pirkums@lielvards.lv. Lielvārds e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

19. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta vietnē iegādāto preci atpakaļ pārdevējam Lielvārds. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Lielvārds, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

20. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta vietni, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. Lielvārds ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

21. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta vietnē pircējs var piekrist saņemt Lielvārds komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi un sms uz mobilā telefona numuru, tajā skaitā, par Lielvārds sniegtajiem pakalpojumiem. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta vietnē.

22. Interneta vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

23. Lielvārds saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

24. Apmeklējot Interneta vietni, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrītat šim Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta vietnes funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Lielvārds ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta vietnes lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta vietnes lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

25. Lielvārds Interneta vietnes kontaktinformācija: tālr. Nr. 67801787 e-pasta adrese – info@lielvards.lv

Atteikuma tiesību izmantošana pirkumiem, kas izdarīti Lielvārds Interneta vietnē

1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci), zemāk norādītās izmaksas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.

2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • pasūtījums veikts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesībuzaudēšanu,
  • preces tiek izgatavotas pēc pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas,
  • citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē Lielvārds pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Lielvārds pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

4. Lielvārds nodrošina pircējam iespēju atteikuma iesniegt elektroniskā veidā, , izmantojot elektronisko pastu. Lielvārds, izmantojot elektronisko pastu nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma saņemšanu.

5. Atteikuma pieteikuma nosūtīšana termiņā izbeidz pasūtījumu un atbrīvo pircēju no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā noslēgtā pasūtījuma.

6. Pircējs nosūta preci atpakaļ Lielvārds vai nodod to Lielvārds vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

7. Lielvārds bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Lielvārds minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
Ja pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Lielvārds piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Lielvārds nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

8. Lielvārds ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Lielvārds saņēmis preci vai pircējs iesniedzis Lielvārds apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

9. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

10. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā. Ja pircējs atgriež šādu preci, Lielvārds ir tiesības to nepieņemt.