Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Lielvārds, reģ. Nr. 47403001219, juridiskā adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 (turpmāk – Lielvārds), e-pasts: info@lielvards.lv, tālr. Nr. +371 67801787).

Saziņai ar personas datu aizsardzības speciālistu lūdzam izmantot e-pastu: dati@lielvards.lv

Lielvārds ir izstrādājis šo privātuma politiku, lai informētu Jūs (tajā skaitā kā Lietotāju) par Jūsu Personas datu apstrādi, kas saistīta ar Portāla apmeklēšanu un lietošanu, un Jūsu tiesībām attiecībā uz to (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikā lietotie termini ir paskaidroti Portāla Lietošanas noteikumos un licences līgumā (turpmāk – Līgums), ja vien Privātuma politikā nav norādīts citādi.

Lielvārds nodrošina, ka Jūsu Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, Portāla Līguma noteikumiem un Lielvārds darbībai piemērojamajiem tiesību aktiem.

Lielvārds ir izstrādājis Privātuma politiku kā atsevišķs Personas datu apstrādes pārzinis. Citos gadījumos, kad Lielvārds apstrādā datus kā Personas datu apstrādātājs cita Personas datu apstrādes pārziņa uzdevumā, Jums ir nepieciešams iepazīties ar attiecīgā pārziņa privātuma politiku vai citu dokumentu par Jūsu Personas datu apstrādi.

Kad izlemjat iegādāties kādu no Lielvārds piedāvātajiem maksas pakalpojumiem Portālā, izmantojot kredīta, debeta vai automātisko maksājumu pakalpojumus, Jūsu Personas datus pēc nepieciešamības apstrādās maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs un/vai Jūsu izvēlētā kredītiestāde, vai cits Jūsu izvēlēts maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar savu privātuma politiku.

1. Kādus Personas datus Lielvārds apstrādā?

Lielvārds apstrādā tikai tādus Personas datus, kas ir saistīti ar Jūsu darbībām Portālā, tajā skaitā Lielvārds sniegto Pakalpojumu saņemšanu, proti:

 • Personas dati, kas saistīti ar Jūsu reģistrāciju Portālā, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, Jūsu statuss (piemēram, skolotājs, skolēns, vecāks vai cits);
 • Personas dati, kas saistīti ar rēķinu sagatavošanu un maksājumu veikšanu par portālā “Lielvārds” piedāvātājiem maksas pakalpojumiem (piemēram, abonementu);
 • Personas dati, kas saistīti ar atbalsta un informācijas saņemšanu no Lielvārds, izmantojot tiešos saziņas rīkus (čats, e-pasts vai telefons) vai, aizpildot pieteikuma formu, kas piedāvāta Portālā.

Personas dati, ko apstrādā Lielvārds, tiek iegūti šādos veidos:

 • tieši no Jums, kad izmantojat Portālu;
 • no autentifikācijas rīkiem (E-klase, MyKoob, Facebook vai Draugiem.lv), kad pieslēdzaties Portālam;
 • no maksājuma iestādēm, kad veicat apmaksu.

2. Kur un kā Lielvārds izmanto Personas datus?

Šajā Privātuma politikas nodaļā ir aprakstīti Jūsu Personas datu apstrādes mērķi un sniegta cita ar to apstrādi saistītā informācija.

2.1. Sīkdatņu izmantošana

Lielvārds izmanto sīkdatnes Portālā, ar kuru palīdzību tiek apstrādāti tehniskie dati, tai skaitā Lietotāja izmantotā interneta tīkla servera adrese, domēna vārds, izmantotā pārlūkprogramma, IP adrese, izvēlētie uzstādījumi, veiktās darbības, pakalpojumu sniegšanas un Portāla uzturēšanas, kā arī statistikas apkopošanas nolūkos.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā Jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai citā iekārtā, ar kuras starpniecību Jūs piekļūstat Portālam un lietojat to. Sīkdatne tieši nesatur personīgu informāciju par Jums, un to nevar izmantot, lai tieši identificētu atsevišķus Lietotājus, tomēr tā var sniegt informāciju par Jūsu paradumiem un preferencēm. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.2. Reģistrēšanās un piekļuve Portālam un Personas datu izmantošana Lielvārds pakalpojumu sniegšanai

Lai Lielvārds varētu Jums sniegt Pakalpojumus Portālā Jums ir nepieciešams izveidot Lietotāja profilu (turpmāk – Profils). Profilu var izveidot:

 • Jums reģistrējoties Portālā. Ja Jūs neesat sasniedzis 13 gadu vecumu, reģistrāciju Portālā drīkst veikt tikai ar vecāka vai likumīgā aizbildņa atļauju.
 • Reģistrācija ar skolvadības pasi (E-klase, Mykoob). Reģistrējoties ar skolvadības pasi, Jūs savienojat savas skolvadības sistēmas profilu ar Portāla Profilu.
 • Reģistrācija ar sociālo tīklu kontiem (Facebook, Draugiem.lv u. c.). Reģistrējoties ar sociālā tīkla pasi, Jūs savienojat savu sociālā tīkla profilu ar Portāla Profilu.

Ar Profila izveidošanas brīdi starp Jums kā Lietotāju un Lielvārds tiek noslēgts Līgums par Portāla lietošanu. Kā arī, lai Lielvārds varētu Jums nodrošināt atbalstu, Lielvārds apstrādās tos Personas datus, kas ir saistīti ar Jūsu izvēlēto Pakalpojumu.

Ja Jūsu pieeja Portālam tiek nodrošināta ar skolvadības pasi vai sociālo tīklu kontu palīdzību, tad atsevišķus Personas datus, piemēram, vārds, uzvārds, skola, loma, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimums, Lielvārds iegūst no konkrētās skolvadības sistēmas vai sociālo tīklu konta. Citus reģistrācijai nepieciešamos datus Lietotājs pēc izvēles ievada pats. Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā Lietotāja skolvadības pases vai sociālo tīklu konta lietotājvārdu un paroli. Katrā gadījumā Lietotājam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt, kādus datus no trešās puses Lietotājs nodos. Datu apjoms ir atkarīgs no trešās puses privātuma iestatījumiem un var mainīties.

Personas datu apstrāde balstās uz Lietotāja un Lielvārds starpā noslēgto Līgumu par Portāla lietošanu, izpildi un abu pušu interešu un tiesību aizsardzības ievērošanu strīdus gadījumā, kā arī, lai nodrošinātu ar tiesību aktiem, tajā skaitā likumu “Par grāmatvedību”, uzlikto pienākumu izpildi. Tās informācijas, kuras sniegšana nav obligāta, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ko Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt, tai skaitā dzēšot šādu informāciju no Profila.

Ja Jūs nesniedzat savus Personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Portāla lietošanai vai saskaņā ar tiesību aktiem, tas var ierobežot Jūsu iespējas izmantot konkrētus Lielvārds sniegtos Pakalpojumus.

2.3. Personas datu izmantošana statistikas apkopošanas nolūkos

Lielvārds apkopo dažāda veida informāciju par Lietotājiem, lai veidotu statistiku par Lielvārds Pakalpojuma lietošanu, atsevišķu klašu vai klašu grupu sasniegumiem, kā arī, lai sagatavotu atskaites mācību iestādēm.

Šie statistikas dati tiek izmantoti (tai skaitā nosūtīti izglītības iestādēm) apkopotā un anonimizētā veidā.

3. Kāds ir Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Lielvārds apstrādā Jūsu personas datus iepriekš aprakstītajos nolūkos. Lielvārds veiktā Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz konkrētu tiesisko pamatu.

Lielvārds veiktajai Personas datu apstrādei ir šāds tiesiskais pamats:

 • lai veiktu nepieciešamās darbības pirms Līguma noslēgšanas ar Jums un izpildītu Līgumā noteikto saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) punktu;
 • lai veicinātu Lielvārds intereses, piemēram, pārvaldītu savstarpējās attiecības ar Jums un uzlabotu Jūsu pieredzi, izmantojot Lielvārds Pakalpojumus, tostarp Lielvārds Portālā, pārvaldītu Lielvārds komercdarbību, kā arī nodrošinātu Jums piekļuvi Portālam un nodrošinātu saziņu ar Jums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) punktu;
 • lai ievērotu tiesību aktu un tiesiska procesa prasības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) punktu;
 • lai ar Jūsu piekrišanu, piemēram, iegūtu papildu informāciju par Jums, kuru esat izvēlējies sniegt Lielvārds saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a) punktu. Ja esat devuši savu piekrišanu, Jūs to varat jebkurā brīdī atsaukt, sazinoties ar Lielvārds, izmantojot kontaktinformāciju, kura minēta Privātuma politikas 7. punktā.

4. Kādus datus Lielvārds var nodot trešajām personām?

Jebkura informācija, ko Lielvārds saņem no Lietotāja, nav pieejama trešajām personām, ja šādai Personu datu izpaušanai nav tiesiska pamata.

Lielvārds var nodot Jūsu Personas datus trešajām personām, kas nodrošina, piemēram, IT, grāmatvedības, juridiskos, maksājumu vai citus pakalpojumus. Lielvārds atsevišķos gadījumos var būt pienākums izpaust Lietotāja Personas datus valsts/ pašvaldību iestādēm saskaņā ar pamatotu pieprasījumu vai pēc Lielvārds ieskatiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

Jūsu personas datus Lielvārds var nodot arī citām personām saistībā ar korporatīvajiem darījumiem, piemēram, uzņēmumu apvienošanās, nodošanas, iegādes vai pārdošanas ietvaros, bankrota gadījumā vai līdzīgos apstākļos.

Lielvārds garantē, ka Lietotāja Personas datu apstrādātāji, ko Lielvārds piesaista pakalpojumu sniegšanā, ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Lielvārds noteiktajiem drošības standartiem.

5. Cik ilgi Lielvārds glabā Personas datus?

Visa ar Jums saistītā informācija tiek saglabāta kā pierādījums par Jūsu identitāti, Portāla lietošanu, Lielvārds Pakalpojumu sniegšanu un tiek glabāta līdz brīdim, kad Personas dati vairs nav nepieciešami Lielvārds Pakalpojumu sniegšanai, vai ilgāk, ja tā noteikts kādā no saistošajiem līgumiem, kas noslēgts starp Lielvārds un Jums, spēkā esošajos tiesību aktos vai statistikas vajadzībām, vai ir iestājies uz Lielvārds darbību piemērojamajos tiesību aktos noteiktais Personas datu glabāšanas termiņš.

Lielvārds glabā Lietotāja Personas datus vismaz 3 (trīs) gadus no Lielvārds Pakalpojuma izpildes vai izbeigšanas brīža ar mērķi saglabāt pierādījumus par Portāla lietošanu. Atsevišķus Personas datus vai informāciju Lielvārds var glabāt ilgāk, lai izpildītu citus uz Lielvārds attiecināmus valsts/ pašvaldību noteiktos tiesiskos pienākumus vai īstenotu Lielvārds tiesības.

Grāmatvedības vajadzībām Lielvārds uzglabā Lietotāja Personas datus, kas saistīti ar Lielvārds sniegtajiem pakalpojumiem, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc Lielvārds Pakalpojuma sniegšanas dienas.

Lielvārds informāciju par Lietotāja sniegto piekrišanu Personas datu apstrādei var glabāt kā pierādījumu vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža.

6. Kur un kā tiek glabāti mani Personas dati?

Lielvārds Personas datus glabā Eiropas Ekonomiskajā zonā, nodrošinot Lielvārds standartiem atbilstošu drošības līmeni. Visa informācija, ko Lielvārds saņem no Lietotāja, tiek droši uzglabāta Lielvārds kontrolētos serveros. Šī informācija ir šifrēta un aizsargāta ar tehniskiem līdzekļiem, tādējādi paaugstinot datu drošību. Ja izņēmumu gadījumos būs nepieciešams datus nodot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, Lielvārds nodrošinās Vispārīgā Datu aizsardzības regulā noteiktos aizsardzības pasākumus.

Lielvārds nodrošina, ka piekļuve Lietotāja Personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kas ir tieši saistītas ar Lielvārds Pakalpojumu sniegšanu, un tādā apmērā, kas nepieciešams minētajai personai tās pienākumu izpildei. Tas nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī veicot to Lielvārds darbinieku, kuri īsteno attiecīgos drošības pasākumus, pienācīgu apmācību un izglītošanu. Tomēr, lai gan Lielvārds ir veicis atbildīgus soļus Jūsu Personas datu aizsardzības nodrošināšanai, neviena tīmekļa vietne, interneta pārraide, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

7. Kādas ir manas tiesības?

Lielvārds ievēro Jūsu tiesības piekļūt, pārvaldīt, labot, kontrolēt un dzēst Personas datus, ko Lielvārds par Jums apstrādā. Lielvārds nodrošina Jums iespēju atsevišķus Personas datus labot, izmantojot Portālu. Šādā veidā Jūs varat labot un dzēst to informāciju, kas atrodas Jūsu Profilā. Ja Jūs nevēlaties veikt labojumus Profilā pašrocīgi vai vēlaties labot, dzēst vai izmantot citas savas tiesības attiecībā uz Personas datiem, kas nav saistīti ar Profilu, Jūs varat iesniegt Lielvārds pieprasījumu šajā punktā aprakstītajā kārtībā.

Kad Lielvārds saņem Lietotāja pieprasījumu par kādu no zemāk minēto tiesību izmantošanu, tas tiek izskatīts un atbilde sniegta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Jūs varat izmantot kādas no Jūsu zemāk minētajām tiesībām, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz mūsu e-pasta adresi;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz biroja adresi.

Lielvārds patur tiesības pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai pārbaudītu personas identitāti.

Lietotājam ir šādas tiesības:

7.1. Tiesības saņemt informāciju

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Lielvārds apstrādā vai neapstrādā Lietotāja Personas datus, un, ja Lielvārds tos apstrādā, pieprasīt iegūt Lielvārds rīcībā esošo Lietotāja Personas datu kopiju, kā arī informāciju par to, kā dati tiek apstrādāti.

7.2. Tiesības labot Personas datus

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Lielvārds labo Lietotāja neprecīzos vai nepareizos Personas datus. Lielvārds dod Lietotājam iespēju labot savus Personas datus Lietotāja Profilā, tomēr ne visus Personas datus var labot, izmantojot šo veidu. Lielvārds ir tiesības pārbaudīt, vai labotie Personas dati ir patiesi un precīzi.

7.3. Tiesības dzēst Personas datus

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Lielvārds dzēš Lietotāja Personas datus, tomēr Lielvārds patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai izmantotu Personas datus statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

7.4. Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Lielvārds ierobežo apstrādi, ja tam ir tiesisks pamats. Lietotāja Personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Lielvārds apstrādā Lietotāja Personas datus tikai pēc Lietotāja piekrišanas saņemšanas vai lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Lielvārds interešu dēļ. Tas neattiecas uz Personas datu glabāšanu.

7.5. Tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs iebilst pret Personas datu apstrādi saistībā ar apstrādi, kas balstās uz Lielvārds leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā konkrēto situāciju un svarīgus iemeslus, Lietotājs vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētās konkrētās situācijas vai svarīga iemesla dēļ.

Šīs tiesības nozīmē to, ka Jūs varat pieprasīt, lai Lielvārds pārtrauc Jūsu personas datu apstrādi gadījumos, kad tā balstās uz Lielvārds leģitīmo interesi un, Jūsuprāt, ir svarīgi iemesli vai radusies īpaša situācija, kādēļ tieši Jūsu Personas datu apstrāde būtu pārtraucama.

7.6. Tiesības pārsūtīt Personas datus

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Lielvārds pieņem un nosūta Lietotāja Personas datus Lietotājam vai citam datu pārzinim. Lietotājs var realizēt šīs tiesības, ciktāl Lietotājs ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumiskajām attiecībām, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus. Šīs tiesības attiecas arī uz, piemēram, aktivitāšu vēstures un mājaslapas lietošanas vēstures datiem. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko Lielvārds rada, piemēram, Lietotāja Profiliem, kas veidoti, analizējot datus.

7.7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Lietotājam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā – iesniedzot pieprasījumu Lielvārds iepriekš aprakstītajā kārtībā. Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Lietotājs atsauc savu piekrišanu, likumību.

7.8. Tiesības vērsties uzraudzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi Jūs varat vērsties pie Lielvārds, lai atjauninātu savas izvēles, labotu savus datus, saņemtu skaidrojumu par Jūsu personas datu apstrādi vai rastu risinājumu Jūsu jautājumam.

Par Lielvārds veiktajām Personas datu apstrādes darbībām Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Vairāk informācijas par sūdzības iesniegšanas iespējām Datu valsts inspekcijā var atrast šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/pakalpojumi/sudziba-par-personas-datu-apstradi.

Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Lielvārds un saņemt papildu informāciju par Lielvārds veiktajām Personas datu apstrādes darbībām.

Ar Lielvārds var sazināties, izmantojot kādu no šiem veidiem:

 • iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Lielvārds birojā;
 • iesniedzot iesniegumu, nosūtot to pa pastu;
 • iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot to uz Lielvārds e-pastu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, Lielvārds izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju. Atkarībā no situācijas Lielvārds saglabā iespēju lūgt Jūs sevi papildus identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un neizpaušanu nesaistītām trešajām personām.

8. Kādas ir Lielvārds tiesības attiecībā uz Privātuma politiku?

Lielvārds ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Portālā.