Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lv5 rg3

Latviešu valoda 5. klasei. Trešā daļa

ISBN: 978-9984-11-614-3
7.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Inga Zemīte

Komplekts “Latviešu valoda 5. klasei” sastāv no

· poligrāfiska izdevuma – mācību grāmatai pielīdzinātas darba burtnīcas trīs daļās,

· digitālajām viedtēmām mācību platformā www.soma.lv;

· metodiskajiem ieteikumiem skolotājiem (sk. izdevumu “Skolotāja grāmata” mācību platformā www.soma.lv).

Mācību līdzekļi izstrādāti, ievērojot Noteikumos par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747) iekļautās prasības. Par ierosinājumu izmantota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 projektā izveidotā programma. Taču šī mācību programma ir pilnveidota, precizējot tematus un apakštematus, latviešu valodas mācību saturu un plānoto sasniedzamo rezultātu, kā arī paredzēto stundu skaitu katra temata apguvei 140 stundām mācību gadā.

5. klases mācību saturs sakārtots trīs daļās deviņos tematos un vairākos apakštematos, lai skolēniem valodas mācību procesā notiek ne tikai sistematizēta valodas likumsakarību apguve, bet arī kultūrvērtību izpratne, personības īpašību un attieksmes pret sevi un apkārtējo pasauli veidošanās. Tematiski veidotajā programmā secīgi un sistēmiski iestrādāti vispārīgās valodniecības jautājumi par valodas funkcijām, saziņas situācijas komponentiem, tādiem jautājumiem kā dzimtā valoda, svešvaloda, literārā valoda, valodas dialekts, apvidvārds, leksikoloģijas un leksikogrāfijas jautājumiem par vārda nozīmi, viennozīmīgiem un daudznozīmīgiem vārdiem, vārda tiešo un pārnesto nozīmi, vārdnīcām un enciklopēdijām, latviešu valodas sintakses un morfoloģijas jautājumiem, kā arī skaņu un burtu attiecībām vārdos. Apgūstamie mācību satura jautājumi izvēlēti, lai varētu apgūt obligāti plānoto mācību saturu atbilstoši latviešu valodas pamatizglītības standartam, beidzot 6. klasi, trīs satura vienībās: saziņa kontekstā, teksts un tekstveide un valodas struktūra.

Izdevuma pirmajā daļā ir iekļauti šādi temati: “Valoda – koks. Valodas funkcijas. Saziņa”, “Valoda – krātuve. Valoda un kultūra”, “Valoda – atslēga. Teksta saturs un noformējums”. Otrajā daļā ir temati par vienkāršu un saliktu teikumu, apraksta, vēstījuma, pārsprieduma elementu iekļaušanu domrakstā, formālu un neformālu tekstu kopīgajā un atšķirīgajām pazīmēm, tekstveidi, savukārt trešajā daļā uzmanība tiek pievērsta vārdam tekstā – vārda leksiskajai nozīmei, vārddarināšanai, vārdšķirām. Katrā tematā izpratnes padziļināšanai iekļauts viens vai divi projekta darbi, bet mācību gada nobeigumā paredzēts izstrādāt plašāku projektu par valodu apkārtējā vidē.

Izdevums sevī apvieno mācību grāmatai un darba burtnīcai raksturīgo – izdevums ir skolēna darba instruments, kurš tiek izmantots zināšanu radīšanai un prasmju ieguvei un nostiprināšanai.

Mācību platformā soma.lv ir jaunas viedtēmas, kuru saturā iekļauta būtiskākā pamatinformācija interaktīvā – tekstuālā, audio un vizuālā – formā, ar oriģināliem video skaidrojumiem, kā arī interaktīvi uzdevumi un pašpārbaudes testi ar tūlītēju atgriezenisko saiti. Poligrāfiskais izdevums un viedtēmas ir saturiski vienoti un savstarpēji papildinoši, poligrāfiskajā izdevumā iekļautas aktīvas QR saites.

close