Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Microsoftteams image %2844%29

Sociālās zinības un vēsture 4. klasei. Otrā daļa

ISBN: 978-9984-11-595-5
5.95 € iesk. PVN

Madara Lāce, Ineta Upeniece, Ilze Vaivode

Plānotais izdošanas laiks – 2021. gada decembrī.

Mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca jeb rakstāmgrāmata “Sociālās zinības 4. klasei” divās daļās ir veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un mācību priekšmeta « Sociālās zinības 1.—9. klasei» programmas paraugam (Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002, Kompetenču pieeja mācību saturā, ISBN 978-9934-540-34-9). 

Rakstāmgrāmatās iekļauti daudzveidīgi uzdevumi zināšanu, izpratnes un pamatprasmju apguvei mācību priekšmetā, caurviju prasmju nostiprināšanai un vērtību izpratnes veidošanai, darbam patstāvīgi un mācoties sadarbībā mazās un lielākās grupās. Mācību satura izklāsts un uzdevumi izstrādāti dažādiem izziņas līmeņiem, ir saistīti ar skolēna pieredzi un ikdienu, paredz iespēju prognozēt, modelēt un pašam veidot zināšanas. Uzdevumos un atgādnēs piedāvātas mācīšanās un domāšanas stratēģijas, veicināta tekstpratība un digitālā pratība. Katra temata noslēgumā – projekta darbs.

Pirmajā daļā ir iekļauti temati Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā?”, “Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos?” un “Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”Otrās daļas temati Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?” un “Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?”.

Rakstāmgrāmatas veidotas komplektā ar viedtēmām, kas apkopotas mācību platformā www.soma.lv. Viedtēmās tiek piedāvāts interaktīvs mācību satura izklāsts, prasmju nostiprināšanas uzdevumi un pašpārbaude ar tūlītēju atgriezenisko saiti.

Vebināra "Mūsdienīgs mācību process sociālajās zinībās un vēsturē no 4. līdz 6. klasei" ieraksts: