Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Microsoftteams image %28184%29

Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Pirmā daļa

ISBN: 978-9984-11-606-8
6.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca “Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Pirmā daļa” ir jauns izdevums mācību līdzekļu komplektā “Sociālās zinības un vēsture 4.–6. klasei”. Izdevumu var izmantot kā autonomu mācību līdzekli vai kopā ar viedtēmām mācību platformā www.soma.lv.

Izdevumā ir iekļauti temati “Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?” un “Kā izzināt savas tuvākās apkārtnes vēsturi?”, piedāvājot skolēniem plašas iespējas dažāda veida vēstures avotu un kultūras pieminekļu izpētē, faktu ieguvē, analīzē, viedokļa formulēšanā, paradumu un vērtības izpratnes veidošanā, kā arī temata noslēguma projekta un pārbaudes darbi, ko iespējams vērtēt summatīvi.

“Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Pirmā daļa” papildināts ar skaidrojumu skolēniem “Kā mācīties, izmantojot grāmatu?” un pamatojumu, kāpēc izdevums sevī apvieno mācību grāmatai un darba burtnīcai raksturīgo. Izdevums ir skolēna  aktīvas mācīšanās instruments zināšanu ieguvei, radīšanai un dažāda veida prasmju nostiprināšanai individuāli un sadarbībā. Pirms 1. temata izdevumā iekļauts pašpārbaudes darbs par 4. klasē apgūto “Ko tu jau zini un proti?”. Katra temata sākumā piedāvāts uzdevums temata apguves mērķa izziņai un sasniedzamo rezultātu formulēšanai. Temata nobeigumā izpratnes padziļināšanai iekļauts projekta vai pētnieciskais darbs un pārbaudes darbs, kā arī mācīšanās prasmju pašnovērtējuma aplis. Katra apakštemata sākumā definēti sasniedzamie rezultāti. Atbilstoši apakštemata saturam izceltas apgūstamās ziņas, piedāvāti jēdzienu skaidrojumi, domājamie jautājumi un atgādnes (mācīšanās padomi), apakštemata nobeigumā – pašnovērtējuma uzdevumi ar atgriezenisko saiti. Izdevumā piedāvāti mācīšanās padomi pētniecisko prasmju apguvei, aktualizēti informācijas ieguves, salīdzināšanas, pārbaudes, strukturēšanas, atspoguļošanas paņēmieni, droši informācijas avoti, tekstveide, sadarbība, kā arī drošība saskarē ar nezināmiem priekšmetiem un dzelzceļa tuvumā.

Satura izklāsts veidots, lai skolēni nostiprinātu arī tekstpratību. Izdevumā iekļauti daudzveidīgi attēli (oriģinālzīmējumi, fotoattēli, vektorgrafikas), tie ir mācību uzdevumu daļa. Ņemot vērā skolēnu atšķirīgos mācīšanās stilus un vajadzības, mācību darbības atbalstam ir veidotas grafiskas norādes (bultas, līnijas, laukumi rakstīšanai, piemēri).

Komplekta autori ir Madara Lāce, Ineta Upeniece un Ilze Vaivode, autorus konsultē Agnese Sarkane. Tas veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, turpmāk – standarts) un mācību priekšmeta “Sociālās zinības 1.—9. klasei” programmas paraugam (Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002, Kompetenču pieeja mācību saturā, turpmāk – programma).

 

    close