Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat 6 mg

Matemātika 6. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-398-2
15.95 € iesk. PVN

Ilze France, Gunta Lāce

Mācību izdevumu komplekts «Matemātika 6. klasei» ir veidots atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Komplekts sastāv no vairākām daļām: grāmatas skolēnam, skolotāja grāmatas un interaktīvajai tāfelei paredzēta diska.

Jaunais mācību materiāls matemātikā 6. klasei veidotā tā, lai rosinātu skolēnu aktualizēt priekšzināšanas un patstāvīgi pierādīt, argumentēt, pamatot sava darba un domāšanas gaitu. Mācību vielas izklāsts veidots tā, lai tiktu iesaistīta gan redze, gan dzirde, gan tauste. Darbojoties ar jaunajiem mācību materiāliem, skolēniem tiek piedāvātas daudzveidīgas mācīšanās iespējas, lai individuāli un aktīvi varētu tās izvēlēties atkarībā no savām izziņas vajadzībām. Būtiski ir tas, ka jaunajā mācību materiālā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu izpratnes veidošanai par konkrētu matemātisko jēdzienu – dažkārt pat vairāku mācību stundu ietvaros.

Katras nodaļas sākumā skolēns var iepazīties ar to, ko šajā nodaļā mācīsies, t.i., tiek akcentēti skolēnam sasniedzamie rezultāti. Tēmas noslēgumā, izpildot paškontroles uzdevumus, skolēns varēs pārliecināties, kā rezultāti ir sasniegti.

Katrā nodaļā ir īss teorijas izklāsts, kas papildināts ar piemēriem, kuri attēlo pamatprasmju lietošanu uzdevumu risināšanā. Savukārt katrs nodaļas paragrāfs sākas ar interesantu uzdevumu vai spēli, kas rosina apgūt jaunas zināšanas. Piedāvātie uzdevumi attīsta skolēnu dažādus izziņas procesus, piemēram,  algoritmisko, apvērsto domāšanu, kļūdu analizēšanu, jaunu piemēru veidošanu  u. c. Autores rosina skolēnus, veicot uzdevumus, pašiem nonākt pie dažādām likumsakarībām. Uzdevumu saturs pilnveido skolēnu erudīciju, jo tie ir cieši saistīti ar reālās dzīves notikumu atspoguļošanu un ir atbilstoši vecumposma īpatnībām, interesēm.

Uzdevumi izmantojami gan skolēnu matemātisko, gan vispārējo, tai skaitā, komunikācijas, sadarbības un mācīšanās prasmju attīstīšanai. Mācību grāmatā ir liels sadzīves uzdevumu īpatsvars. Katrā nodaļā ir iekļauti arī uzdevumu kopumi, kas attīsta pētnieciskās darbības prasmes: plānošanu, jautājumu veidošanu, analizēšanu, secinājumu izdarīšanu, darbu komandā un prezentēšanu. Mācību grāmatas noformējums ir vecumposmam atbilstošs – krāsains un interesi rosinošs.

Skolotāju grāmatā dota mācību priekšmeta programma un izskaidroti uzdevumu kopuma izveides principi, kā arī piedāvāti ieteikumi skolotājam darbam ar uzdevumiem un nobeiguma darbu piemēri.

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-matematika-6-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf

Komplektizdevumā pieejamā skolotāja grāmata pieejama digitālā formātā mācību vadības platformā SOMA.