Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat 8 mg

Matemātika 8. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-545-0
15.95 € iesk. PVN

Ilze France, Gunta Lāce, Evija Slokenberga

Mācību grāmatas «Matemātika 8. klasei» autores ir Ilze France, Gunta Lāce un Evija Slokenberga, kas aktīvi līdzdarbojas projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" satura un atbalsta materiālu izstrādāšanā un veidošanā. 

Veidojot jauno mācību materiālu matemātikā 8. klasei, izmantoti izdevniecībā „Lielvārds” izdoto matemātikas mācību grāmatu „Matemātika 7.klasei”, „Matemātika 8.klasei” un „Matemātika 9.klasei”, materiāli, kas papildināti atbilstoši šī brīža pārmaiņām ikdienas dzīvē, kā arī pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā. Mācību grāmata rosinās skolēnu aktualizēt priekšzināšanas un patstāvīgi pierādīt, argumentēt un pamatot sava darba un domāšanas gaitu

Mācību vielas izklāsts veidots tā, lai skolēnam veidotos izpratne par procesiem un matemātiskajiem modeļiem. Darbojoties ar jaunajiem mācību materiāliem, skolēniem tiek piedāvātas daudzveidīgas mācīšanās iespējas, lai individuāli un aktīvi varētu iegūtās prasmes izvēlēties atkarībā no savām izziņas vajadzībām. Būtiski ir tas, ka jaunajā mācību materiālā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu izpratnes veidošanai par konkrētu matemātisko jēdzienu.

Katras nodaļas sākumā skolēns var iepazīties ar to, ko šajā nodaļā mācīsies, t.i., tiek akcentēti skolēnam sasniedzamie rezultāti. Tēmas noslēgumā, izpildot paškontroles uzdevumus, skolēns varēs pārliecināties, kā rezultāti ir sasniegti.

Katrā nodaļā ir īss teorijas izklāsts, kas papildināts ar piemēriem, kuri attēlo pamatprasmju lietošanu uzdevumu risināšanā. Savukārt katrs nodaļas paragrāfs sākas ar „Radošo darbnīcu”, kas piedāvā interesantu uzdevumu vai spēli, kas rosina apgūt jaunas zināšanas. Piedāvātie uzdevumi attīsta skolēnu dažādus izziņas procesus, piemēram,  algoritmisko, apvērsto domāšanu, kļūdu analizēšanu, jaunu piemēru veidošanu  u. c. Autores rosina skolēnus, veicot uzdevumus, pašiem nonākt pie dažādām likumsakarībām. Uzdevumu saturs pilnveido skolēnu erudīciju, jo tie ir cieši saistīti ar reālās dzīves notikumu atspoguļošanu un ir atbilstoši vecumposma īpatnībām, interesēm.

Uzdevumi izmantojami gan skolēnu matemātisko, gan vispārējo, tai skaitā, komunikācijas, sadarbības un mācīšanās prasmju attīstīšanai. Katrā nodaļā ir iekļauti uzdevumu kopumi, kas attīsta pētnieciskās darbības prasmes: plānošanu, jautājumu veidošanu, analizēšanu, secinājumu izdarīšanu, darbu komandā un prezentēšanu. Mācību grāmatas noformējums ir vecumposmam atbilstošs – krāsains un interesi rosinošs.

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam - https://lielvards.lv/gramatu-komplekta-matematika-7-9-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf