Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat 9 mg

Matemātika 9. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-546-7
15.95 € iesk. PVN

Ilze France, Gunta Lāce, Evija Slokenberga

Mācību grāmatas “Matemātika 9. klasei” autores ir Ilze France, Gunta Lāce un Evija Slokenberga, kas aktīvi līdzdarbojas projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” satura un atbalsta materiālu izstrādāšanā un veidošanā. Mācību grāmata rosinās skolēnu aktualizēt priekšzināšanas un patstāvīgi pierādīt, argumentēt un pamatot sava darba un domāšanas gaitu. 

Mācību vielas izklāsts veidots tā, lai skolēnam veidotos izpratne par procesiem un matemātiskajiem modeļiem. Darbojoties ar jaunajiem mācību materiāliem, skolēniem tiek piedāvātas daudzveidīgas mācīšanās iespējas, lai individuāli un aktīvi varētu iegūtās prasmes izvēlēties atkarībā no savām izziņas vajadzībām. Būtiski ir tas, ka jaunajā mācību materiālā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu izpratnes veidošanai par konkrētu matemātisko jēdzienu.

Katras nodaļas sākumā skolēns var iepazīties ar to, ko šajā nodaļā mācīsies, t. i., tiek akcentēti skolēnam sasniedzamie rezultāti. Tēmas noslēgumā, izpildot paškontroles uzdevumus, skolēns varēs pārliecināties, kā rezultāti ir sasniegti.

Katrā nodaļā ir īss teorijas izklāsts, kas papildināts ar piemēriem, kuri attēlo pamatprasmju lietošanu uzdevumu risināšanā. Savukārt katrs nodaļas paragrāfs sākas ar “Radošo darbnīcu”, kas piedāvā interesantu uzdevumu vai spēli, kas rosina apgūt jaunas zināšanas. Piedāvātie uzdevumi attīsta skolēnu dažādus izziņas procesus, piemēram,  algoritmisko, apvērsto domāšanu, kļūdu analizēšanu, jaunu piemēru veidošanu  u. c. Autores rosina skolēnus, veicot uzdevumus, pašiem nonākt pie dažādām likumsakarībām. Uzdevumu saturs pilnveido skolēnu erudīciju, jo tie ir cieši saistīti ar reālās dzīves notikumu atspoguļošanu un ir atbilstoši vecumposma īpatnībām, interesēm.

Uzdevumi izmantojami gan skolēnu matemātisko, gan vispārējo, tai skaitā, domāšanas, sadarbības un mācīšanās prasmju attīstīšanai. Katrā nodaļā ir iekļauti uzdevumu kopumi, kas attīsta pētnieciskās darbības prasmes: plānošanu, jautājumu veidošanu, analizēšanu, secinājumu izdarīšanu, darbu komandā un prezentēšanu. Mācību grāmatas noformējums ir vecumposmam atbilstošs – krāsains un interesi rosinošs.

Mācību grāmatu papildina skolotājiem paredzēts metodiskais līdzeklis “Matemātika 7.-9. klasei. Skolotāja grāmata”, taču tā pieejama tikai digitālā formātā mācību vadības platformā "Soma". Skolotāju grāmatā dota mācību priekšmeta programma un izskaidroti uzdevumu kopuma izveides principi, kā arī piedāvāti ieteikumi skolotājam darbam ar uzdevumiem un nobeiguma darbu piemēri.

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam - https://lielvards.lv/gramatu-komplekta-matematika-7-9-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf